ค่ายแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์

To Become A Doctor

วันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00

BASIC LIFE SUPPORT & FIRST AID

วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00

VITAL SIGNS & BASIC PHYSICAL EXAMINATION

วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00

ANATOMY QUEST – Cardiovascular System

วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00

ANATOMY QUEST
Excretory System

วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00

BASIC INFECTION CONTROL & DRUG RESISTANCE

วันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00

PSYCHOLOGY CAMP FOR TEEN

วันเสาร์ที่ 26 มิ.ย. 64 เวลา 9.00-12.00

DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00

IoT & SMART SYSTEM CAMP

วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.64

Shopping Cart